Φιλοσοφία και Στόχοι
Το Πρόγραμμα
Εγγραφή σε Newsletter
* indicates required


Φιλοσοφία και Στόχοι

To Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών ανήκει στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αρχικά υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ακαδημαϊκό έτος 2002 - 2003 και μέχρι το 2007 παρέχοντας τρεις ειδικεύσεις:
(1. Ναυτιλία, 2. Τουρισμός, 3. Επικοινωνία - Δημόσιες Σχέσεις - Διαφήμιση).

Από το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2007 - 2008, το ΜΠΣ στη  Διοίκηση Υπηρεσιών λειτουργεί ως αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.  

Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 προσφέρονται οι ακόλουθες ειδικεύσεις:

 1. Διοικητική Συμβουλευτική 
 2. Ανάπτυξη και Διοίκηση Υπηρεσιών Εναλλακτικού Τουρισμού
 3. Επικοινωνία - Διαφήμιση - Δημόσιες Σχέσεις

Η φιλοσοφία του Προγράμματος εδράζεται στην εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών και φοιτητριών και στην εξειδίκευσή τους στα σχετικά επιστημονικά πεδία, παρέχοντας τους την απαραίτητη εκείνη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξειδίκευση, η οποία να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Μεταξύ των κύριων επιδιώξεων της φιλοσοφίας αυτού του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι:

 • η διεπιστημονική θεώρηση θεμάτων που αφορούν τους τομείς των υπηρεσιών όπως ο τουρισμός, τα ΜΜΕ,  η ψυχαγωγία, η επικοινωνία, η συμβουλευτική, ο αθλητισμός ή η ναυτιλία.
 • η προσφορά εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στη Διοίκηση Υπηρεσιών και κατ' επέκταση ο περιορισμός των δαπανών για την επιμόρφωση των στελεχών πάνω στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τρόπου λειτουργίας των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών και
 • η δημιουργία ενός σύγχρονου στελεχιακού δυναμικού του οποίου ο διεπιστημονικός χαρακτήρας των γνώσεων και δυνατοτήτων του θα είναι σε θέση, να προσδώσει αποτελεσματικότητα και κύρος στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών των προαναφερόμενων κλάδων.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές και φοιτήτριες που το παρακολουθούν, να έρθουν σε επαφή με το περιβάλλον των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Αυτή η δυνατότητα επιτυγχάνεται μέσα από τη βοήθεια των μελετών περιπτώσεων (case studies) και των επιχειρηματικών παιγνίων (business games) που αναπτύσσονται και αποκτώνται  με βάση τα πραγματικά δεδομένα της Ελληνικής Οικονομίας, καθώς και με επισκέψεις στους τόπους παραγωγής και διάθεσης της υπηρεσίας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών αντιμετωπίζει με σφαιρική άποψη την εκπαιδευτική διαδικασία βασίζοντάς την όχι μόνο στην αφομοίωση γνώσεων, αλλά και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των επικοινωνιακών δυνατοτήτων των φοιτητών/τριών. Οι διαδικασίες αυτές έχουν σαν άμεσο αποτέλεσμα την παροχή μεταπτυχιακής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης πρόσθετης αξίας.

Οι Στόχοι του Προγράμματος αυτού για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες είναι μεταξύ άλλων:

 • η μετάδοση γόνιμης γνώσης,
 • η ανάπτυξη της κρίσης,
 • η αναλυτική και συνθετική σκέψη,
 • η εκμάθηση του τρόπου εργασίας σε ομάδες,
 • η επίλυση προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων,
 • η ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης και
 • η καλλιέργεια αποτελεσματικής γραπτής και προφορικής επικοινωνίας.

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή σταδιοδρομία ενός στελέχους, που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στο ιδιαίτερο ανταγωνιστικό περιβάλλον των επιχειρήσεων και οργανισμών παροχής υπηρεσιών.

Η κατάκτηση (απόκτηση) των παραπάνω δεξιοτήτων από τους φοιτητές και φοιτήτριες και τους αυριανούς αποφοίτους του Προγράμματος θα έχει ως άμεση συνέπεια τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις ικανότητες και τις γνώσεις τους, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της ικανότητάς τους να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.

Οι επιδράσεις στην απασχόληση μέσω λειτουργίας του συγκεκριμένου ΜΠΣ εστιάζονται πρωταρχικά στην αποτελεσματικότερη κάλυψη θέσεων εργασίας σε σημαντικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας όπως είναι ο τουρισμός, ο αθλητισμός, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι σύμβουλοι διοίκησης, η ναυτιλία, και η επικοινωνία- διαφήμιση-δημόσιες σχέσεις.

Οι προαναφερόμενοι κλάδοι αποτελούν κινητήριο μοχλό ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας σε βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο επίπεδο. Παράλληλα, οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών αυξάνονται διαρκώς σχετικά με τα ποσοτικά κριτήρια που υιοθετούν στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης.

Οι α π ό φ ο ι τ ο ι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

 • αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα αναφορικά με τη στελέχωση στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε νευραλγικούς κλάδους στον ευρύτερο τομέα των υπηρεσιών.
 • υιοθετούν τη σύγχρονη γνώση όσον αφορά επιμέρους γνωστικά αντικείμενα στην οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών, διαθέτοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εξειδίκευσης, όχι μόνο για τον Ελληνικό χώρο αλλά και για την κατάκτηση της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη.

Επιπλέον, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών κατά τη διάρκειά του προβλέπει:

 • τη διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων με επιστημονικό και επαγγελματικό ενδιαφέρον σε διάφορους κλάδους,
 • τη συμμετοχή σε επισκέψεις σε επιχειρήσεις και στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα,
 • τη διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών στην Ελλάδα στα πρώτα εξάμηνα σπουδών,
 • τη συμμετοχή σε εκπαιδευτική εκδρομή στο εξωτερικό κατά τα τελευταία εξάμηνα σπουδών,
 • και τη διοργάνωση πάνελ ομιλητών - επαγγελματιών του κλάδου ανά ειδίκευση, ώστε να υπάρχει άμεση επαφή των επιχειρήσεων με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, αυξάνοντας τις πιθανότητες απορρόφησής τους από την αγορά εργασίας.

 


Η διαδικασία υποβολής και αποδοχής αιτήσεων παρατείνεται έως την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018. 

Ακολουθήστε μας στα Social Media

ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών
Copyright 2018 - All Rights Reserved