Συνέντευξη Καθ. Γ. Ι. Σιώμκου για το MSM
Αιτήσεις
Εγγραφή σε Newsletter
* indicates required


Συνέντευξη Καθ. Γ. Ι. Σιώμκου για το MSM

Τη συνέντευξη στο eduadvisor.gr και στο Βαγγέλη Στεργιόπουλο παραχώρησε ο καθηγητής Γεώργιος Σιώμκος, κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ και διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

 

Αξιότιμε κύριε Σιώμκο, σε ποιους απευθύνεται το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών (Πλήρους και Μερικής Φοίτησης), που προσφέρει το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών; Ποιες είναι οι ειδικεύσεις/κατευθύνσεις που παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές;

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών απευθύνεται σε στελέχη που εργάζονται σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ή σε αποφοίτους ελληνικών ΑΕΙ ή ΤΕΙ και ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που επιθυμούν να διεκδικήσουν με αξιώσεις στελεχιακές θέσεις σε τέτοιες επιχειρήσεις.

Προσφέρει 6 ειδικεύσεις, που βρίσκονται στην αιχμή του παραπάνω χώρου, και συγκεκριμένα σε:

  • Επικοινωνία - Δημόσιες Σχέσεις - Διαφήμιση (Communications - PR - Advertising)
  • Διοικητική Συμβουλευτική (Management Consulting)
  • Διοίκηση Οργανισμών Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας (Media and Entertainment Management)
  • Ανάπτυξη και Διοίκηση Υπηρεσιών Εναλλακτικού Τουρισμού (Tourism Management)
  • Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών (Sports Management)
  • Διοίκηση Ναυτιλιακών Υπηρεσιών (Shipping Services Management)

 

Ποιοι είναι, σε γενικές γραμμές, οι στόχοι του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος και ποια είναι τα μέσα με τα οποία επιδιώκεται η πραγμάτωσή τους;

Ο τομέας των υπηρεσιών αποτελεί την αιχμή μιας οικονομίας που αναζητά την ανάκαμψη. Επομένως, ιδιαίτερα στις μέρες μας είναι σημαντική επένδυση οι σπουδές υψηλού επιπέδου που είναι προσανατολισμένες στον τομέα των υπηρεσιών.


Στόχος του Προγράμματος είναι, μέσω διεπιστημονικής θεώρησης του χώρου των υπηρεσιών (και ειδικότερα των επιμέρους τομέων του τουρισμού, του αθλητισμού, των ΜΜΕ, της ψυχαγωγίας, της συμβουλευτικής, της ναυτιλίας και της επικοινωνίας), να δημιουργήσει και να προσφέρει ένα σύγχρονο και εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, που θα διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και τις δεξιότητες για αποτελεσματική και έγκυρη αντιμετώπιση των αναγκών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.


Το Πρόγραμμα Σπουδών αντιμετωπίζει με σφαιρική άποψη την εκπαιδευτική διαδικασία, δίνοντας την ευκαιρία στους φοιτητές που το παρακολουθούν να έρθουν σε επαφή με το περιβάλλον των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών με εκτεταμένη χρήση μελετών περίπτωσης (case studies), με επιχειρηματικά παίγνια (business games), που αναπτύσσονται και αποκτώνται με βάση τα πραγματικά δεδομένα της ελληνικής οικονομίας, καθώς και με επισκέψεις στους τόπους παραγωγής και διάθεσης της υπηρεσίας.


Βασίζεται όχι μόνο στην αφομοίωση γνώσεων αλλά και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των επικοινωνιακών δυνατοτήτων των φοιτητών/τριών. Την εκπαιδευτική εμπειρία συμπληρώνουν ακόμη επισκέψεις σε εταιρείες, εκπαιδευτικές εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ημερίδες, συνέδρια και προσκλήσεις επαγγελματιών του κλάδου ανά ειδίκευση.


Βάσει ποιων κριτηρίων γίνεται η αξιολόγηση των υποψηφίων και, συνακόλουθα, η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών;

Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τα ακαδημαϊκά (πτυχίο και ενδεχομένως άλλος μεταπτυχιακός τίτλος, ξένες γλώσσες) και επαγγελματικά (προϋπηρεσία, επαγγελματικοί τίτλοι) προσόντα των υποψηφίων, αλλά δίνεται επίσης μεγάλη βαρύτητα στο κίνητρο των υποψηφίων να ακολουθήσουν έναν από τους προαναφερόμενους κλάδους.


Ποια είναι τα κυριότερα εφόδια που λαμβάνουν οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος; Ποιες είναι οι επαγγελματικές προοπτικές που διανοίγονται για τους αποφοίτους του Προγράμματος στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον των επιχειρήσεων και των οργανισμών παροχής υπηρεσιών;

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Προγράμματος αποκτούν γόνιμη γνώση, αναπτύσσουν την κρίση τους, μαθαίνουν να σκέφτονται αναλυτικά και συνθετικά, λειτουργούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο ομάδων, λύνουν προβλήματα και λαμβάνουν αποφάσεις, αναπτύσσουν στρατηγική σκέψη και καλλιεργούν αποτελεσματικά τη γραπτή και προφορική επικοινωνία. Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή σταδιοδρομία ενός στελέχους που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στο ιδιαίτερο ανταγωνιστικό περιβάλλον των επιχειρήσεων και οργανισμών παροχής υπηρεσιών, αφού έχουν ως άμεση συνέπεια τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις ικανότητες και τις γνώσεις τους, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της ικανότητάς τους να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.


Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα αναφορικά με τη στελέχωση στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε νευραλγικούς κλάδους στον ευρύτερο τομέα των υπηρεσιών, καθώς διαθέτουν εξειδικευμένη και επίκαιρη γνώση του αντικειμένου, όχι μόνο για τον ελληνικό χώρο αλλά και για την αγορά εργασίας στην Ευρώπη.


Επιπλέον, η μοναδικότητα του Προγράμματος στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα όσο και το γεγονός ότι είναι ένα από τα ελάχιστα που υφίστανται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και η συνεπαγόμενη επιστημονική του ιδιαιτερότητα, το καθιστούν μία από τις καλύτερες επιλογές μεταπτυχιακών σπουδών για κάθε νέα και νέο με ανήσυχο και δημιουργικό πνεύμα.


Ποιος είναι, κατά την άποψή σας, ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει σήμερα ο τομέας των υπηρεσιών στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας;

Ο τομέας των υπηρεσιών διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη του συνόλου των προηγμένων εθνικών οικονομιών, άρα και της ελληνικής οικονομίας. Σε μια περίοδο κρίσης ο τομέας των υπηρεσιών είναι ο μόνος που μπορεί να ωθήσει την οικονομία να βγει από την κρίση και να οδηγηθεί στην ανάπτυξη. Αυτός είναι ίσως και ο λόγος για τον οποίο βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τις προκλήσεις ενός οξύτατου παγκόσμιου ανταγωνισμού.


Για την όσο το δυνατόν επιτυχέστερη αντιμετώπιση αυτού του ανταγωνισμού, η ικανοποίηση των ολοένα αυξανόμενων αναγκών, όπως προκύπτουν από τις απαιτήσεις των πελατών των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες και κύριο στόχο για τη ζητούμενη πλέον στρατηγική ανάπτυξη επιχειρήσεων και οργανισμών. Είναι, λοιπόν, εύλογο ότι οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος αποτελεί περίπου το 74% του Α.Ε.Π., δύνανται να αντεπεξέλθουν στις προσδοκίες της αγοράς, μόνο αν διαθέτουν τεχνογνωσία, πληροφόρηση και στελέχη άρτια καταρτισμένα. Κατά συνέπεια, καθίσταται επιτακτικότερη η ανάγκη για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών να εντάσσουν στο δυναμικό τους τα πλέον εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς, και μάλιστα με κύριο γνώμονα το βαθμό που το γνωστικό τους υπόβαθρο ανταποκρίνεται στις καλπάζουσες εξελίξεις του τομέα.


Ποιες είναι οι προσωπικές αντιλήψεις σας αναφορικά αφενός με την έννοια της αριστείας και αφετέρου με τον τρόπο λειτουργίας ενός σύγχρονου φορέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;

Η Αριστεία αποτελεί μία από τις τέσσερις ιδρυματικές μας αξίες (μαζί με την Καινοτομία, την Εξωστρέφεια και την Κοινωνική Προσφορά). Είναι ένας από τους πυλώνες που προσδιορίζουν τη στρατηγική του Οικονομικού Πανεπιστημίου, το οποίο οραματίζεται να γίνει κέντρο αριστείας στα επιστημονικά πεδία που υπηρετεί.


Αλλά και ως Κοσμήτορας της νεοσύστατης Σχολής Διοίκησης του ΟΠΑ, θα ήθελα να επισημάνω ότι η Αριστεία συνιστά μία από τις κορυφαίες επιδιώξεις της Σχολής: αριστεία στη διδασκαλία και την έρευνα, στους φοιτητές που προσελκύουμε και στο επιστημονικό προσωπικό που αναλαμβάνει το έργο της εκπαίδευσης, αλλά και στο τελικό «προϊόν» που παραδίδουμε στην ελληνική και την παγκόσμια κοινωνία.


Γιατί σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι ανάγκη η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση να στοχεύει στους «άριστους», όπως τους όρισαν οι αρχαίοι μας φιλόσοφοι: σε αυτούς, δηλαδή, που είναι φορείς πανανθρώπινων αξιών, δημιουργούν κοινωνική αξία, επιδιώκουν την ισορροπία, την ενότητα και λειτουργούν με σύνεση, τόλμη, φρόνηση, σε ένα συνεχή αγώνα για βελτίωση. Στην αριστεία ως τρόπο ζωής, ως κριτήριο αποφάσεων και επιλογών, ως κίνητρο επίμονων και στοχευμένων προσπαθειών και γνώμονα συμπεριφοράς θα πρέπει να στοχεύει η εκπαίδευση σήμερα.


Πηγή: eduadvisor.gr


Η διαδικασία υποβολής και αποδοχής αιτήσεων παρατείνεται έως την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018. 

Ακολουθήστε μας στα Social Media

ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών
Copyright 2018 - All Rights Reserved